Villkor

Villkor

Försäljnings- och leveransvillkor för ALLFLEX.nu

Följande allmänna försäljningsvillkor och leverans gäller i den utsträckning de inte har avstått genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Produktinformation
På ALLFLEX.dk beskrivs de väsentliga egenskaperna hos produkten. För ytterligare information eller frågor om befintlig information, skicka ett mail till info@allflex.dk

Ritningar och beskrivningar
All information om vikt, dimensioner, kapacitet, data av teknisk och annan typ och priser listade i kataloger, annonser, bildmaterial, prislistor etc. är ungefärliga. Sådan information är endast bindande i den mån det uttryckligen anges i säljarens orderbekräftelse eller annat skriftligt avtal.

Priser

Alla priser är dagliga priser och gäller endast på bokningsdagen. Köparen faktureras till det pris som gäller vid beställningsdatumet, om ALLFLEX.dk accepterar beställningen. Alla priser visas båda inkl. Moms och exkl. Moms. ALLFLEX.dk har rätt att ändra sina priser / prislistor när som helst. Om inte annat avtalats sker försäljningen enligt prislistan som gäller på orderbekräftelsedagen. Prisnoteringar är föremål för strejk, lockout och andra frågor som ALLFLEX.dk inte äger. De angivna priserna är på ALLFLEX.dk’s adress och baseras på de priser som gäller för material, arbetslöner och transportkostnader. Priserna är också baserade på de växelkurser som gäller vid tidpunkten för erbjudandet och kan därmed justeras i förhållande till förändringar i pris och valuta.

Beställa
Presentationen av varor tillsammans med ett pris på ALLFLEX.dk är inte ett bindande erbjudande utan bara en inbjudan att göra erbjudanden. Köparens orderingång från ALLFLEX.dk utgör inte ett bindande godkännande utan ett bindande erbjudande till ALLFLEX.dk för att köpa varan enligt angivna villkor. Ett bindande avtal mellan köparen och ALLFLEX.dk ingås endast när ALLFLEX.dk accepterar erbjudandet från köparen genom orderbekräftelse.

Ritningar etc.
Alla ritningar, uppskattningar, beskrivningar eller annat material som ska lämnas in vid inlämning av erbjudanden eller leveranser tillhör ALLFLEX.dk och får inte reproduceras, skickas till något annat företag eller användas för att utföra något arbete utan ALLFLEX.dk’s skriftliga samtycke. Ritningar som ALLFLEX.dk har gjort för användning med erbjudanden måste returneras på begäran.

Betalning
Vi tar emot betalning med: Mastercard, Dankort, Visa. Kontoinformationen som du anger när du köper varor skickas direkt till NETS i krypterad form (SSL) som bara du och NETS kan läsa. Således ser ingen annan eller lagrar informationen om dig. När du köper med ett betalkort dras beloppet från ditt konto så snart varorna avgår från ALLFLEX.dk.

Betalning: 14 dagar netto, eller enligt överenskommelse. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt att kräva ränta på skulden med 2% per aktie. månad av saldot när som helst från tiden från leverans till betalning, men minst DKK 50, -.Köparen har inte rätt att behålla någon del av inköpspriset som säkerhet för fullgörandet av någon skyldighet, ej heller ger en försening med en obetydlig del av leveransen rätten att inte utge hela betalningen i enlighet med avtalen. Varor som enligt överenskommelse eller kontrakt måste levereras vid en viss tid och som inte hämtas av köparen i tid, kan ALLFLEX.dk efter eget val avyttra varorna på köparens bekostnad på köparens vägnar eller avyttra varorna för köparens konto så att köparen betala kostnaderna för lagring. Oavsett förseningen vid mottagandet är köparen under alla omständigheter skyldig att betala den angivna betalningen på förfallodagen. Vid förvaring är varorna på köparens risk.

Titelförvaring: ALLFLEX.dk behåller äganderätten till de varor som såldes till dess att den slutliga betalningen har gjorts.

Leverans
Produkter skickas av Post Nord eller UPS. Leverans sker från ALLFLEX.dks adress, ALLFLEX.dk, Rugmarken 31, 7620 Lemvig. Köparen antar risken för leverans vid leverans.

Frakt sker på köparens bekostnad och risk. Om ALLFLEX.dk inte har fått några speciella instruktioner har ALLFLEX.dk rätt att välja transportmedel och transportväg. ALLFLEX.dk ansvarar inte för transportskador.

Den angivna leveranstiden är ungefärlig och utsatt för förseningar på grund av strejk, lockout, krig, mobilisering, beslag, valutarestriktioner, transportbarriärer, begränsningar av drivkraften, brand, misslyckade eller defekta leveranser från underleverantörer eller orsaker utanför säljarens kontroll och leveranstid kommer med tiden försenas med ett antal dagar som motsvarar hinderet. Leverans till den sålunda uppskjutna leveranstiden anses i alla avseenden i tid. Om leveranstiden anges som ett visst antal dagar eller veckor räknas perioden från den tid då säljaren har fått alla exakta detaljer om beställningen från köparen. Om köparen inte uppfyller några betalningsförpliktelser, kommer leveranstiden att skjutas upp med en period som motsvarar förseningen av betalningen i fråga. Om det finns förseningar av andra skäl än vad som nämnts ovan, garanterar detta inte köparen att helt eller delvis avbryta transaktionen eller att göra annat kontraktsbrott mot säljaren, såvida inte förseningen anses vara väsentlig och säljaren inte senare levererat inom 7 dagar efter att ha fått ett skriftligt påstående från köparen. Eventuell ersättning får under inga omständigheter krävas för att täcka köparens rörelseförluster, förlust av vinst, dagliga böter eller annan indirekt förlust.

Klagomål
Eventuella klagomål om brister i levererade produkter måste, efter köparen har upptäckt felet, göras till ALLFLEX.dk inom 8 dagar efter mottagandet av varorna. I annat fall förlorar köparen sin rätt att begära felet. Vänligen ange och ange på förfrågan om felet finns. ALLFLEX.dk ger ingen oberoende garanti för de beställda varorna, och köparen erhåller endast de garantier som tillverkaren utfärdar till köparen. Observera att produktgarantin på alla produkter som kommer att upptäckas av tekniken. Retur och retur om du förväntar dig ett köp mot förväntan kan du returnera varan till ALLFLEX.dk inom 14 dagar efter mottagandet av varan. Du kan också avbryta ett köp genom att antingen vägra att ta emot varorna, överföra varorna till transportören eller genom att returnera varan till adressen nedan.

VIKTIGT: Det finns ingen rätt till återkallelse på följande produkter: PRODUKTER SÄRSKILDA FÖR DIG, KOMMER DET ATT UNDERHÅLLAS AV ANNONSERINGSORDAN. Vi refunderar inte fraktkostnader i samband med retur. Vid retur av en produkt måste den vara i samma skick och kvantitet som när du mottog den. Du kan packa upp objektet och använda det så länge du kan returnera det i stort sett samma skick och kvantitet. Avbrytningsrätten upphör därför om du använder produkten på ett sätt som tydligt framgår att användningen sänker produktens försäljningsvärde avsevärt. När du utnyttjar ångerrätten måste du betala frakten när du returnerar varorna. När du ångrar köpet och varorna uppfyller villkoren för ångerrätt, återbetalas köpeskillingen till dig genom en överföring till din bank. Varor som returneras UFRANCO eller på begäran avvisas kvitto. Vid retur, använd Post Nord – inte alternativa paketförmedlare. Eftersom det gör det möjligt att spåra föremålet om det ska hålla sig borta under returleveransen. Du ska skicka objektet säkert förpackat – tillsammans med en kopia av fakturan. Vänligen ange att du önskar utnyttja avbokningsrätten och att du därför vill få varan återbetalad.

RETURADRESS: Allflex dan-mark, Rugmarken 31, 7620 Lemvig.

klagomål
Om du vill klaga på ditt köp, vänligen kontakta ALLFLEX.dk – T: 9781 1555. Om vi ​​inte hittar en lösning kan du göra ett klagomål hos Konkurrens- och konsumentbyråns klagomål, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

Du kan också använda EU-kommissionens online klagomålsportal, som dock huvudsakligen kommer att vara relevant om du är konsument bosatt utanför Danmark. Du hittar klagomålet här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Webbplatsen www.allflex.dk drivs av företaget: Allflex dan-mark ApS, CVR nr: 78479310, T: 9781 1555, Rugmarken 31, 7620 LemvigsaknasA.

KÖP NYA KOMPONENTER
Under en period av 24 månader från den tid då försäljningen säljs är säljaren ansvarig för konstruktion, tillverkning eller materialfel, förutsatt att köparen kan bevisa att felet eller felet beror på avsikt eller försumlighet på ALLFLEX.dk eller dess folk. Om ALLFLEX.dk ansvarar för fel och brister enligt ovanstående har ALLFLEX.dk rätt att antingen byta ut eller reparera sådana komponenter eller delar som är defekta på grund av konstruktion, tillverkning eller materialfel. Köparen medför kostnader för demontering, frakt, ommontering och start, etc. Köparen uppmuntras att, så snart varorna har mottagits, genomföra en sådan utredning som en riktig företagsanvändning kräver. Om det säljs genom en defekt måste köparen skriftligen meddela säljaren inom 8 dagar efter leverans. Efter utgången av 8-dagars deadline kan felet inte åberopas. Eventuell ersättning får under inga omständigheter krävas för att täcka köparens rörelseförluster, förlust av vinst, dagliga böter eller annan indirekt förlust. Säljarens skyldigheter enligt ovanstående bestämmelser omfattar inte konsekvenserna av naturligt slitage eller ovanlig användning eller överbelastning, bristande vård eller service i strid med Säljarens instruktioner, ändringar som gjorts utan Säljarens skriftliga medgivande, Köparens felaktiga reparationer eller andra omständigheter utöver Säljarens kontroll. ALLFLEX.dk ansvarar inte för fel och fel som görs gällande senare än 12 månader efter leverans.B.

REPAIR / RE-USE OF USED COMPONENTS
Om ALLFLEX.dk reparerar kunden för en tillhörande använd komponent eller om kunden köper en av ALLFLEX.dk’s reparerade/renoverade begagnade komponenter, har kunden/köparen samma möjlighet att göra ALLFLEX.dk ansvarig för brister i de sålda som beskrivs ovan under punkt A, så att ALLFLEX.dk’s bristansvar begränsas till en period på 6 månader från leverans.

Produktansvar
För sådana skador som omedelbart omfattas av lag nr 481 av den 7 juni 1989 om produktansvar ska lagens bestämmelser gälla. För produktansvar som inte omfattas av ovannämnda lag gäller följande restriktioner: Säljaren är endast ansvarig för personskada om det bevisas att skadan beror på fel eller försumlighet som begåtts av säljaren eller andra för vilken han är ansvarig. Säljaren är inte ansvarig för skador på fastigheter eller lös egendom som uppstår när materialet är i köparens innehav. Säljaren är inte heller ansvarig för skador på produkter som tillverkas av köparna eller på produkter där dessa ingår. För övrigt är säljaren ansvarig för skador på fastigheter och lös egendom på samma villkor som för personskada. Säljaren är inte ansvarig för driftstab, förlorat resultat eller andra indirekta förluster. I den utsträckning säljaren är ansvarig för produktansvar gentemot tredje part, är köparen skyldig att ersätta säljaren i samma utsträckning som säljarens ansvar är begränsat till de tre affärsenheterna. Dessa begränsningar på säljarens ansvar gäller inte om han är skyldig till grov oaktsamhet. Om en tredje part gör anspråk på en av parterna för ansvar enligt denna punkt, ska den parten genast underrätta den andra parten. Säljaren och köparen är ömsesidigt skyldiga att stämma vid domstolen eller skiljenämnden som behandlar fordringar mot någon av dem på grundval av skada som påstås vara orsakad av materialet.

Produktinformation och rådgivarens ansvar
ALLFLEX.dk är i allmänhet endast ansvarig för att den sålda produkten motsvarar de specifikationer som anges i samband med försäljningen och inte om produkten är lämplig för köparens användning. Dessutom förutsätter ALLFLEX.dk endast om ALLFLEX.dk har lämnat separat skriftligt råd till köparen i form av ett projekt, utarbetande av faktiska beräkningar eller i form av en separat skriftlig åsikt om användbarheten av de sålda till ett särskilt angivet syfte för en köpare som inte får antas ha den kompetens som krävs på området för att självständigt bedöma frågan om produktens lämplighet. ALLFLEX.dk har inget ansvar för uttalanden om det anges att åsikterna är baserade på en uppskattning eller en bedömning. ALLFLEX.dk tar endast ansvaret om det givna rådet ska sägas vara oansvarigt i förhållande till den kunskap som ALLFLEX.dk hade vid tidpunkten för rådgivning om ämnet av rådet. ALLFLEX.dk’s råd tillhandahålls på grundval av uppgifter från ALLFLEX.dk’s leverantörer och ALLFLEX.dk täcker endast förluster på grund av fel i detta datamaterial, i den utsträckning som ALLFLEX.dk’s leverantörer tillhandahåller ALLFLEX.dk kompensation för detta. Om fel upptäcks i det skriftliga råd som ALLFLEX.dk tillhandahåller tillsammans med leverans måste köparen, omedelbart efter köparen, eller skulle ha blivit medveten om felets närvaro, informera ALLFLEX.dk. I strid med denna bestämmelse ersätter ALLFLEX.dk endast sådana förluster som kan ha uppkommit som en direkt följd av ALLFLEX.dk’s felaktiga råd när köparen borde ha informerat ALLFLEX.dk. Vid ett tillfredsställande klagomål ger ALLFLEX.dk nytt, gratis råd. ALLFLEX.dk ansvar för förlust som uppkommer genom felaktig rådgivning är begränsad enligt följande: ALLFLEX.dk begränsar sitt ansvar till de direkta förluster som kan uppstå på grund av ALLFLEX.dk’s felaktiga råd och högst 300 000 kr. ALLFLEX.dk ansvarar aldrig för driftstab, vinstförluster, dagliga böter eller andra indirekta förluster. ALLFLEX.dk ansvar för förluster som uppkommit till följd av konsultfel upphör inom 1 år efter leverans som rådgivningen är kopplad till köparen. Tillämplig lag och plats – I den mån parternas saldon inte regleras av ovannämnda allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller de allmänna reglerna för Dansk Rets. Alla tvister måste lösas i första instans av domstolen på ALLFLEX.dk’s registrerade kontor.

Särskilda villkor för internethandel

Följande villkor gäller för inköp via http://www.allflex.dk/allflex.nu.
Villkoren gäller även Allflex allmänna försäljningsvillkor och leverans, så att följande prioriterar dessa. Alla priser på hemsidan anges tydligt både exklusive och inklusive moms, skatter, tull etc. När du har ingått ett avtal med oss ​​kommer vi att behålla orderbekräftelsen. Orderbekräftelsen skickas på begäran till ALLFLEX.dk per. email på info@allflex.dk. Alla beställningar som görs via webbplatsen behandlas på samma sätt som en telefonorder. Befintliga kunder mottar fakturor via post eller enligt överenskommelse med sändningen, med vanligt kreditbetyg.

BOKNING
Det reserveras för tryck/smakproblem, nödprodukter, apparater från det var skriven och de visade bilder.
Vi strävar efter att följa leveranstiden som anges vid beställningstillfället. Avvikelser kan emellertid inträffa, och Allflex.dk är under alla omständigheter inte ansvarig för förseningar i postbäraren. Leverans sker av Post Nord eller UPS och priset är beroende av kvantitet av produkter, dock max.
RISK FÖR VAROR SOM KOSTS PÅ ALLFLEX.DK TRANSFER PÅ LEVERANSSTIDEN. När du väl har besökt ALLFLEX.dk vet vi följande om dig; (a) Vilka sidor har du tittat på och när., (b) Vilken webbläsare du använder och (c) Vilken IP-adress har du. En cookie betecknar det faktum att en användares beteende på ett nätverk är registrerat hos användaren själv (på användarens hårddisk). På så sätt kan användaren vid användarens nästa besök (t.ex. en webbplats) veta vem användaren är. Personlig information lagras inte i en cookie utan snarare information om användarens beteende på en webbplats, t.ex. ett inloggat användarnamn för inloggning, till en särskild del av webbplatsen. En cookie lagras på användarens hårddisk tillsammans med cachade filer. En cookie är alltså en textfil som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på datorns hårddisk. Du kan ställa in din webbläsare för att informera dig när du får en cookie, eller du kan välja att inaktivera cookies helt. På http://www.allflex.dk/ används cookies för att optimera webbplatsen och dess funktioner. Kakor används för att komma ihåg vilka produkter som lagras i kundvagnen när de handlar på hemsidan. Webbplatsen använder inte loggstatistik eller trafikanalys av användarna på webbplatsen. Om du har använt cookies i din webbläsarinställningar kommer en cookie att läggas i det ögonblick du besöker ALLFLEX.dk. Du kan ta bort dina cookies själv via din webbläsare: Öppna webbläsaren, skriv in “funktioner”, “Internetinställningar”, tryck “Ta bort cookies …” tryck “ok” för att bekräfta raderingen. All information som tas emot används endast i samband med avvecklingen av Allmarks verksamhet. Allmark lagrar sålunda endast information om dig i samband med inlämning av en order. Denna information hålls i 5 år i enlighet med Redovisningslagen krav på lagring av redovisningsmaterial. För att kunna ta emot de beställda varorna måste du ange ALLFLEX.dk’s kundinformation avslöjas inte eller vidareförsäljs till tredje part. Din information kommer endast att användas för marknadsföring till dig om du uttryckligen har accepterat detta. Som registrerad person har du alltid möjlighet till insikt, och du kan göra invändningar mot en registrering i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen. Du kan därför när som helst raderas från kundkatalogen genom att meddela oss via e-post. telefon eller e-post. Vi lagrar inte och överför kundinformation krypterad. Inga personuppgifter registreras.